Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog.

Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Lovreč. Službene novine 1/18.

GOSPODARENJE OTPADOM

Divlja odlagališta

Odvojeno prikupljanje otpada, zeleni otoci

Otpad

Mobilno reciklažno dvorište