Obavijest o načinu sakupljanju glomaznog otpada


O B A V I J E S T

Obavještavaju se stanovnici Općine Sv. Lovreč da će
se spremnik za glomazni otpad postavljen kraj pročistača
otpadnih voda u naselju Sv. Lovreč Pazenatički s danom
31.10.2018. godine, ukloniti s predmetne površine.
Sukladno Odluci o načinu prikupljanja miješanog
komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Sv. Lovreč, Usluga Poreč d.o.o., u
okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini na
poziv korisnika usluge iz kategorije – kućanstva preuzima
glomazni komunalni otpad od na lokaciji obračunskog
mjesta bez naknade u najvećoj količini od 3m 3
Također, korisnik usluge – kućanstva može glomazni
otpad, u ukupnoj količini od 3m 3 samostalno dovesti bez
naknade u Reciklažno dvorište na lokaciji Građevine za
gospodarenje otpadom Košambra u Poreču, ulica Garbina
10 (u radno vrijeme reciklažnog dvorišta).
Kontakt broj Usluga Poreč d.o.o. za preuzimanje
glomaznog otpada glasi: 052/ 555 728

Sv. Lovreč Pazenatički, 18. listopada 2018. g.

OPĆINA SV. LOVREČ


<<< Povratak