Odluka

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Lovreč Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) te članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17) izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Lovreč.
Kako se predloženom Odlukom propisuju odredbe kojima se uređuje pružanje javne usluge koja je usluga od općeg interesa, prava i obveze korisnika usluga kao i pitanja koja su od interesa za opću dobrobit, sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, br. 140/09) provodi se savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti. Primjedbe i prijedloge možete dostaviti putem obrasca u privitku na adresu elektronske pošte opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr, najkasnije do 21. siječnja 2018. godine, a po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe i prijedlozi biti će javno dostupni na službenoj mrežnoj stranici Općine Sv. Lovreč (www.sveti-lovrec.hr). Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca, a anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari se neće objaviti.


<<< Povratak