16. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč

Dana 26. lipnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 20.30 sati u prostorijama Općine Sv. Lovreč održat će se 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč i u privitku dnevni red

Temeljem članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč te članka 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč („Službene novine Istarske županije“ br. 7/09, „Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 4/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč saziva

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč

U Sv. Lovreču Pazenatičkom 26. lipnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 20.30 sati u prostorijama Općine Sv. Lovreč

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D:
  1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
  2. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
  3. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
  4. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Centra za zaštitu od požara Poreč za 2018. godinu, te na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Centra za zaštitu od požara Poreč
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća komunalnog društva Pazenatik d.o.o. za  2018. godinu
  6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu općinskih nagrada i priznanja povodom proslave 10. kolovoza, Dana Općine Sv. Lovreč


Klasa: 021-05/19-01/2
Ur.broj: 2167/04-02-19-1
Sv. Lovreč Pazenatički, 19. lipnja 2019.

                              
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Adriano Palman, v.r

 


<<< Povratak