Broj: 2/2012


Kazalo:

1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Sveti Lovreč 34
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina na području Općine Sveti Lovreč 71
3. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 73
4. Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Lovreč 81
5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 83
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Lovreč za 2012. godinu 85

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak